14 artikler i forslaget vedrørende sociale medier og internetjournalistik accepteret

Forslagets artikel vedrørende sociale medier og internetjournalistik blev accepteret
14 artikler i forslaget vedrørende sociale medier og internetjournalistik accepteret

Yderligere 14 artikler i loven om ændring af presseloven og nogle love, som omfatter reglerne vedrørende sociale medier og internetjournalistik, blev accepteret af det parlamentariske retlige udvalg. Ifølge de accepterede artikler i forslaget er internetnyhedssider også omfattet af definitionen af ​​tidsskrifter.

Definitionen af ​​internetnyhedssite, kommunikationsdirektør, kommunikationsdirektorat, pressekortkommission, mediemedlem og informationsmedarbejder er også inkluderet i forordningen.

På internetnyhedssider vil arbejdspladsens adresse, firmanavn, e-mailadresse, kommunikationstelefon og elektroniske notifikationsadresse, navn og adresse på hostingudbyderen blive opbevaret under "kontakt"-overskriften på en måde, som brugerne kan få direkte adgang til fra hjemmeside på deres eget internetmedie.

Datoen for, hvornår et indhold første gang præsenteres på internetnyhedssider, og de næste opdateringsdatoer vil blive angivet på indholdet på en måde, der ikke ændres, hver gang det tilgås.

For at sikre hurtig og effektiv underretning af pressemeddelelser og afgørelser om udsendelsesforbud truffet af retslige organer; Erklæringen, der skal indsendes til registrering for udgivelse af tidsskrifter, vil nu blive afgivet til Pressens Annoncebureau i stedet for Statsadvokaten.

Den elektroniske anmeldelsesadresse vil også fremgå af den erklæring, der indsendes til registrering.

Presseannonceinstitution kan anmode om suspension af offentliggørelse.

Forbuddet mod udsendelse vil ikke blive anvendt med hensyn til internetnyhedssider. Hvis internetnyhedssiden ikke overholder bestemmelsen, vil Pressens Annoncebureau anmode internetnyhedssiden om at rette manglerne eller rette de usande oplysninger inden for 2 uger. I tilfælde af at anmodningen ikke opfyldes, er Pressens Annoncebureaus internetnyhedsside kvalifikation kazanHan vil henvende sig til kriminalretten i første instans for at afgøre, om han ikke er det. Retten træffer afgørelse senest 2 uger.

Hvis ansøgningen accepteres, fjernes de officielle meddelelser og annoncer, der kan stilles til rådighed for internetnyhedssider, og medarbejdernes rettigheder vedrørende pressekortet. Fjernelsen af ​​rettighederne til internetnyhedssiden vil ikke forhindre håndhævelsen af ​​de påtænkte sanktioner i overensstemmelse med denne lov eller den relevante lovgivning.

Leverings- og opbevaringspligt

Indholdet offentliggjort på internetnyhedssiden opbevares i 2 år på en korrekt og fuldstændig måde, for at blive leveret til den anmodende statsanklagemyndighed, når det er nødvendigt.

I tilfælde af en skriftlig meddelelse til internetnyhedssiden om, at offentliggørelsen er genstand for efterforskning og retsforfølgning af de retslige myndigheder, vil det være obligatorisk at opbevare protokollen for den offentliggørelse, der er omfattet af efterforskningen og retsforfølgningen, indtil meddelelsen om afslutningen af disse sager.

Den ansvarlige leder er forpligtet til at offentliggøre rettelses- og svarbrevet fra den tilskadekomne på internetnyhedssiderne, uden nogen rettelse eller tilføjelse, senest en dag fra datoen for modtagelse af artiklen, på sider og spalter i den relevante publikation, i de samme skrifttyper og på samme måde, ved at angive et URL-link. I tilfælde af at beslutningen om at spærre adgangen og/eller fjerne indholdet om udsendelsen gennemføres, eller indholdet automatisk fjernes af internetnyhedssiden, vil rettelses- og svarteksten blive offentliggjort på internetnyhedssiden, hvor den relevante udsendelse er lavet for en periode på 24 uge, hvoraf de første 1 timer ligger på hjemmesiden.

Straffesager vedrørende andre forbrydelser begået gennem trykte værker eller internetnyhedssider eller fastsat i denne lov skal åbnes inden for 4 måneder for dagblade og internetnyhedssider og inden for 6 måneder for andre trykte værker som en begrundelsesbetingelse. Disse perioder starter fra den dato, hvor de trykte værker leveres til den offentlige anklagemyndighed, og for nyhedssider på internettet, fra datoen for anmeldelsen af ​​forbrydelsen.

Pressekortansøgning, art og typer bestemt

Med forslaget blev pressekortansøgningen, dens art og typer også fastlagt. Pressekortansøgningen vil derfor blive indgivet til Kommunikationsdirektoratet. Pressekortet vil blive accepteret som et officielt identifikationsdokument.

Pressekorttyper blev bestemt som følger:

  • Pressekort på grund af tjeneste: Pressekort givet til tyrkiske borgere mediemedlemmer og informationsmedarbejdere, der arbejder for en medieorganisation,
  • Tidsstyret pressekort: Pressekort givet til udenlandske mediemedlemmer, hvis arbejdsområde dækker Tyrkiet,
  • Midlertidigt pressekort: Pressekortet givet til udenlandske mediemedlemmer, der kommer til Tyrkiet for at få nyheder i en midlertidig periode, selvom deres arbejdsområde ikke dækker Tyrkiet,
  • Frit pressekort: Pressekort givet til medlemmer af medierne, der ikke arbejder midlertidigt eller laver freelancejournalistik i udlandet,
  • Permanent pressekort: Det vil betyde et livstidspressekort givet til mediemedlemmer og informationsmedarbejdere med mindst 18 års professionel tjeneste.

Hvem kan få et pressekort?

Pressekort udstedes til tyrkiske statsborgere fra medieorganisationer, der opererer i Tyrkiet, ejere af tidsskrifter eller repræsentanter for juridiske enheder og formand for bestyrelsen for radio og tv, udenlandske mediemedlemmer, der handler på vegne af medieorganisationer, og hvis mandat dækker Tyrkiet, og hvis pligtområde dækker Tyrkiet Selvom det ikke dækker Tyrkiet, udenlandske mediemedlemmer, der kommer til Tyrkiet midlertidigt i nyhedsformål, tyrkiske statsborgere og ansatte i medieorganisationer, der sender i udlandet, tyrkiske borgere mediemedlemmer, der laver freelancejournalistik i udlandet, offentlige institutioner og organisationer, der tjener på medieområdet og offentlige institutioner. Den kan gives til offentligt personale, der arbejder i informationstjenester, der udføres af fagforeninger og foreninger og fonde, der findes at virke i offentlighedens interesse, forudsat at de arbejder inden for medier.

For at ansøge om et pressekort skal ansøgere være fyldt 18 år, dimittere fra mindst et gymnasium eller tilsvarende uddannelsesinstitution og ikke være begrænset eller udelukket fra offentlige tjenester.

Hertil kommer, at selv om fristerne angivet i artikel 53 i den tyrkiske straffelov er overskredet, for at de, der anmoder om et pressekort, kan ansøge; fængsel i 5 år eller mere for en bevidst begået forbrydelse eller for afpresning, tyveri, dokumentfalsk, bedrageri, tillidsbrud, mened, mened, bagvaskelse, fabrikation, uanstændighed, prostitution, svigagtig konkurs, underslæb, afpresning, bestikkelse, smugling, budsvindel , manipulation af præstationer, hvidvaskning af ejendomsværdier hidrørende fra kriminalitet, forbrydelser mod seksuel immunitet, forbrydelser mod den offentlige fred, forbrydelser mod forfatningsordenen og denne ordens funktion, forbrydelser mod det nationale forsvar, forbrydelser mod statshemmeligheder, spionage må ikke er blevet dømt for forbrydelser eller terrorforbrydelser.

De, der anmoder om et kort, vil også være forpligtet til at indgå en kontrakt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om regulering af forholdet mellem ansatte og ansatte i mediefaget om at arbejde uden afbrydelse i en periode på højst en måned fra dato for afskedigelse, bortset fra force majeure, og ikke at deltage i kommercielle aktiviteter udover medieaktiviteter. Denne bestemmelse gælder ikke for tidsskrifter eller repræsentanter for juridiske personer, der anmoder om et pressekort, formand for bestyrelsen for radio og tv, ansatte, der kan få et pressekort i offentlige institutioner og organisationer, og medlemmer af tyrkiske borgere, der arbejder i udenlandsk presse. radio- og tv-selskaber, der anmoder om et pressekort.

De, der anmoder om et permanent og gratis pressekort, og de, der anmoder om et pressekort i forbindelse med deres pligt gennem TRT, vil ikke være forpligtet til at lave en kontrakt i overensstemmelse med bestemmelserne i den relevante lov og til at arbejde uden afbrydelse i højst 1 måned fra datoen for opsigelsen, bortset fra force majeure.

Hvis de attesterer, at de er tildelt af medieorganisationen, har en arbejdstilladelse i overensstemmelse med den internationale arbejdslov og fremviser et introduktionsbrev modtaget fra ambassaden, ambassaden eller konsulatet i Tyrkiet i det land, hvor hovedkvarteret for organisation de er tilknyttet, til de udenlandske mediemedlemmer, der anmoder om pressekort, kan der udstedes kort.

Pressekortkommission

Pressekortkommissionen vil bestå af 9 medlemmer. Foruden 2 medlemmer, der repræsenterer formandskabet, et medlem, der fastsættes af det forbund med det højeste antal pressekortholdere blandt de fagforeninger, der fungerer som fagforening, og et medlem, der fastsættes af formandskabet blandt meddelelsens dekaner. fakultet eller journalister med pressekort vil finde sted i kommissionen.

Medlemmernes valgperiode er 2 år. Medlemmer, hvis valgperiode er udløbet, kan genvælges.

Provision; vil beslutte, om der skal medbringes et pressekort ved at vurdere ansøgerens kvalifikationer, faglige studier, værker og priser.

Såfremt det forstås, at pressekortindehaveren ikke har de i loven angivne kvalifikationer eller efterfølgende har mistet disse kvalifikationer, vil pressekortet blive annulleret af Kommunikationsdirektoratet.

I tilfælde af, at pressekortindehaveren opfører sig i strid med pressemoralske principper, kan pressekortkommissionen advares under hensyntagen til overtrædelsens karakter, eller det kan besluttes at annullere pressekortet.

Lignende annoncer

Vær den første til at kommentere

Yorumlar